Wettelijke verklaring

Laatst bijgewerkt: 12 november 2019

Deze website (hierna "Website") wordt u verstrekt onder deze "Gebruiksvoorwaarden" en alle eventuele wijzigingen hiervan of aanvullingen hierop (gezamenlijk deze "Overeenkomst" genoemd), die Janssen Research & Development, LLC of één van zijn verbonden ondernemingen (gezamenlijk "Eigenaar van de Website", "wij", "ons") ervan van tijd tot tijd kunnen publiceren. Uw gebruik van deze Website en alle andere diensten of inhoud die door de Website [of Mobiele software] worden verstrekt, houdt in dat u ermee instemt wettelijk gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van de Overeenkomst en dat die op dezelfde manier afdwingbaar zullen zijn als wanneer u de Overeenkomst had ondertekend. Als u niet bereid bent de algemene voorwaarden in de Overeenkomst te aanvaarden, vragen we u de Website niet te bezoeken of te gebruiken en er ook geen materiaal op te publiceren of ernaar te versturen.

Beoogd publiek van de Website

Deze Website is bedoeld voor en gericht aan inwoners van [België]. Deze Website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. 

Informatiedisclaimer

DE INFORMATIE OP DE WEBSITE, WAARONDER EVENTUELE ADVIEZEN EN AANBEVELINGEN, IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR ALGEMENE EDUCATIEVE DOELEINDEN. ZE IS NIET BEDOELD ALS MEDISCH ADVIES OF ADVIES OVER GEZONDHEIDSZORG NOCH OM TE WORDEN GEBRUIKT VOOR DE MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING VAN INDIVIDUELE PROBLEMEN. ZE IS OOK NIET BEDOELD TER VERVANGING VAN DE PROFESSIONELE ADVIEZEN EN DIENSTEN VAN EEN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER DIE BEKEND IS MET UW UNIEKE GEGEVENS. VRAAG IN VERBAND MET MEDISCHE AANDOENINGEN EN VOORDAT U MET EEN NIEUWE BEHANDELING BEGINT ALTIJD HET ADVIES VAN UW ARTS OF EEN ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER. UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS ONDERWORPEN AAN DE BIJKOMENDE DISCLAIMERS EN WAARSCHUWINGEN DIE OP DE WEBSITE KUNNEN VERSCHIJNEN.

 WE WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ALLE GEVOLGEN DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VOORTVLOEIEN UIT UW HANDELEN OF NIET HANDELEN OP BASIS VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN OF ANDER MATERIAAL OP DE WEBSITE. HOEWEL WE ERNAAR STREVEN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE NAUWKEURIG, VOLLEDIG EN UP-TO-DATE TE HOUDEN, GEVEN WE GEEN GARANTIES EN KUNNEN WE NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE OF VERLIES IN VERBAND MET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE.

Eigendom

U begrijpt dat de Website enkel beschikbaar is voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U gaat ermee akkoord dat de Website de eigendom is van de Eigenaar van de Website, met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten die ermee gepaard gaan, en dat uw recht om hiervan gebruik te maken beperkt blijft tot de in deze Gebruiksvoorwaarden vastgestelde gevallen. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor door u geleden schade of verlies in verband met uw gebruik van de Website voor zakelijke doeleinden of andere doeleinden die in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden niet toegestaan zijn. We behouden ons het recht voor de toegang tot de Website naar eigen goeddunken te ontzeggen of te beëindigen. De Website wordt gratis verstrekt en we zijn daarom niet verplicht onderhoudsdiensten of ondersteunende diensten in verband met de Website te verstrekken en we zijn niet aansprakelijk voor door u geleden verlies of schade als gevolg van het niet onderhouden of updaten van de Website.

U mag de Website, updates of onderdelen ervan, met inbegrip van de software die erin is opgenomen, niet kopiëren, wijzigen of hergebruiken.

U mag deze Website enkel gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.  Er wordt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie verleend om inhoud die van de Website is gehaald te bekijken, af te drukken en te verdelen voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u het auteursrecht of andere vermeldingen die op de inhoud worden weergegeven niet verwijdert of verhult. U mag de inhoud die van de Website is gehaald op geen enkele manier kopiëren, herdrukken, wijzigen, weergeven, uitvoeren, vertalen, verdelen, aanpassen, uitzenden, naar het grote publiek communiceren via telecommunicatie, circuleren of verkopen voor commercieel gebruik en u mag deze inhoud niet aan een commerciële bron, met inbegrip van andere websites, verstrekken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar van de Website.

Bovendien gaat u ermee akkoord dat u: (i) deze Website niet zult gebruiken op een manier die deze Website zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of die een ander gebruik van deze Website zou kunnen verstoren, waaronder de mogelijkheid van gebruikers om via deze Website aan realtimeactiviteiten deel te nemen; (ii) geen robots, spiders of andere automatische apparatuur, processen of middelen zult gebruiken om toegang te krijgen tot deze Website voor eender welk doeleinde, onder meer om materiaal op deze Website te scrapen, te monitoren of te kopiëren of om aan datamining te doen; (iii) geen enkel manueel proces zult gebruiken om het materiaal op deze Website te monitoren of te kopiëren en dat u geen ander niet toegestaan doel zult nastreven zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar van de Website; (iv) op geen enkele andere manier een apparaat, software of routine zult gebruiken die de correcte werking van deze Website verstoort; of (v) op geen enkele andere manier zult proberen de correcte werking van deze Website te verstoren.

We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

Privacy en toestemming voor gegevensgebruik

Op de informatie die we, via de registratieprocedure of anderszins, verkrijgen door uw gebruik van de Website is ons Privacybeleidvan toepassing. In ons Privacybeleid wordt beschreven hoe wij de door u verstrekte gegevens verzamelen en gebruiken, alsmede uw rechten met betrekking tot die informatie.

Elektronische communicatie

De informatie die op de Website wordt gecommuniceerd is elektronische communicatie. Wanneer u via de Website of via andere elektronische media, zoals e-mail, met ons communiceert, verloopt die communicatie elektronisch. U gaat ermee akkoord dat we elektronisch met u mogen communiceren, behoudens de plaatselijke privacywetten, en dat dergelijke communicatie, evenals kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere communicatie die we u op elektronische wijze verstrekken, gelijkwaardig is aan schriftelijke communicatie en dezelfde kracht en rechtsgeldigheid heeft als schriftelijke communicatie die ondertekend is door de partij die de communicatie verstuurt.

Opslag van gebruikersinhoud

We leggen mogelijk een maximale opslaghoeveelheid op voor Gebruikersinhoud op de Website. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor door u geleden verlies of schade als gevolg van het wissen of het niet kunnen opslaan van berichten, communicatie of andere Gebruikersinhoud in verband met het aanhouden van de maximale opslaghoeveelheid.

Bijkomende voorwaarden

Bijkomende voorwaarden kunnen bepaalde functies of inhoud op de Website regelen, zoals aanbiedingen, prijsvragen, wedstrijden en loterijen.  Door deel te nemen aan een activiteit op de Website waarvoor bijkomende voorwaarden gelden, zoals een prijsvraag, wedstrijd of loterij met Officiële regels, gaat u ermee akkoord dat u niet alleen deze Gebruiksvoorwaarden maar ook de bijkomende voorwaarden moet naleven.

Disclaimer voor garanties met betrekking tot het gebruik van de Website

DE WEBSITE WORDT VERSTREKT OP EEN "AS IS" EN EEN "AS AVAILABLE" BASIS. TENZIJ SPECIFIEK ANDERS VERMELD EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET, WIJST DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN EENDER WELKE AARD, ZIJ HET UITDRUKKELIJK, WETTELIJK OF IMPLICIET, AF INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE EN NIET-INBREUK.

DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE DAT DE WEBSITE ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, DAT U ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN ZONDER FOUTEN TOEGANG ZAL HEBBEN TOT DE WEBSITE OF DAT EVENTUELE TEKORTKOMINGEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN BEHAALD DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, KWALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN DE INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE WERD VERKREGEN.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN GEGEVENS DIE EN/OF MATERIAAL DAT VAN DE WEBSITE WERD GEDOWNLOAD OF OP EEN ANDERE MANIER VIA GEBRUIK VAN DE WEBSITE WERD VERKREGEN, VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT U ALS ENIGE AANSPRAKELIJK BENT VOOR  SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DAT MATERIAAL EN/OF DIE GEGEVENS.

GEEN ENKEL ADVIES EN GEEN ENKELE INFORMATIE (MONDELING NOCH SCHRIFTELIJK) DIE U VAN DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE OF VIA DE WEBSITE HEBT GEKREGEN, SCHEPT EEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN STAAT VERMELD.

Beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, ZIJN VERBONDEN PARTIJEN EN HUN RESPECTIEVE DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, AFGEVAARDIGDEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, SCHADE DIE ZOU LEIDEN TOT SCHADEVERGOEDING MET EEN PUNITIEF KARAKTER OF LEEDVERGOEDING, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK, INKOMSTEN, BESPARINGEN OF WINSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, AANKOOPKOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN OF ANDERE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT HOE DEZE VEROORZAAKT IS EN ONGEACHT DE AANGEVOERDE GROND VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZIJ HET CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID BUITEN SCHULD), OF ANDERZIJDS, DIE VOORTVLOEIT UIT (1) HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN ERVAN; (2) DE AANKOOPKOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN, ARTIKELEN OF WEBSITES; (3) NIET TOEGESTANE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERDRACHTEN OF GEGEVENS (WAARONDER PERSOONSGEGEVENS); (4) DE VERKLARINGEN OF HET GEDRAG VAN DERDEN OP DE WEBSITE; OF (5) EEN ANDERE AANGELEGENHEID MET BETREKKING TOT DE WEBSITE. DEZE BEPERKINGEN BLIJVEN VAN KRACHT ONGEACHT OF DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN OOK IN HET GEVAL WAARIN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL.  DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN KRACHT VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETTEN.

Vermeldingen van handelsmerken

De handelsmerken en merknamen die op deze Website worden weergegeven, zijn de eigendom van de Eigenaar van de Website, zijn verbonden partijen of externe eigenaars. Handelsmerken of dienstmerken die eigendom zijn van de Eigenaar van de Website mogen niet worden gebruikt of weergegeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Andere handelsmerken of dienstmerken die op deze Website worden weergegeven, mogen niet worden gebruikt of weergegeven zonder de toestemming van de respectieve eigenaars.

Wijziging of opschorting van de Website

We ondernemen redelijke pogingen om de Website beschikbaar te maken, maar het zou kunnen dat we de Website of onderdelen ervan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent moeten onderbreken, beperken, wijzigen of stopzetten. We zijn niet aansprakelijk voor mogelijk door u geleden schade of verlies als gevolg van dergelijke handelingen.

Stopzetting

We mogen uw gebruik van of toegang tot de Website te allen tijde stopzetten en we mogen uw Gebruikersinhoud geheel of gedeeltelijk wissen zonder voorafgaande kennisgeving als we hiervoor een goede reden hebben, onder meer wanneer u een inbreuk hebt gepleegd op deze Gebruiksvoorwaarden en de Richtlijnen voor de gemeenschap. We zijn niet aansprakelijk voor mogelijk door u geleden verlies of schade als gevolg van de stopzetting van uw gebruik van de Website in die omstandigheden. Bij stopzetting moet u het gebruik van de Website beëindigen en gaat u ermee akkoord dat de bepalingen van de Overeenkomst met betrekking tot Eigendom, Vermeldingen van handelsmerken, Schadevergoeding, het afwijzen van Garanties, de Beperkingen op onze aansprakelijkheid en de Toepasselijke wetten na die stopzetting blijven gelden.

Koppelingen naar websites van derden

Deze Website kan koppelingen of verwijzingen naar websites van derden bevatten.  Deze koppelingen worden uitsluitend verstrekt om het u gemakkelijk te maken.  De informatie, het materiaal of de inhoud van derden of de koppelingen met betrekking tot informatie, materiaal of inhoud van derden, opgenomen in deze Website of waarnaar op deze Website wordt verwezen, houden geen uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring in van die producten, diensten of informatie van derden.  De informatie, gegevens, meningen, aanbevelingen, producten of diensten die door dergelijke derden worden verstrekt via koppelingen naar andere websites of die op een andere wijze via hun websites beschikbaar worden gesteld, zijn uitsluitend toe te rekenen aan die derden en behoren niet toe aan de Eigenaar van de Website.  Voor uw gebruik van dergelijke websites van derden gelden de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die websites.

Schadevergoeding

U gaat ermee akkoord de Eigenaar van de Website, zijn verbonden partijen en hun respectieve directeurs, functionarissen, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers te vrijwaren van iedere aanspraak op vorderingen, aansprakelijkheid, schade en kosten, waaronder maar niet beperkt tot alle juridische honoraria en kosten die voortvloeien uit of verband houden met (a) uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden; (b) uw gebruik van deze Website waaronder maar niet beperkt tot verzending of plaatsing van informatie of materiaal door u op deze Website; en (c) elke vordering of beschuldiging dat uw Gebruikersinhoud een inbreuk vormt op het intellectuele-eigendomsrecht of andere eigendomsrechten of privacyrechten van derden.

Wijzigingen van deze voorwaarden

We kunnen van tijd tot tijd en uitsluitend naar eigen goeddunken veranderingen aanbrengen aan deze Gebruiksvoorwaarden door deze Gebruiksvoorwaarden op deze Website te updaten met vermelding van de datum waarop de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden van kracht wordt.  De datum vermeld na "laatst bijgewerkt" bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste wijzigingen werden aangebracht. Als u de website blijft gebruiken nadat een nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden werd gepubliceerd, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt.  Bijgevolg moet u, telkens als u een bezoek brengt aan deze Website, controleren of er een nieuwe versie van de Overeenkomst werd gepubliceerd.

Contactgegevens

Als u vragen of problemen hebt in verband met deze Gebruiksvoorwaarden of de Website, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in het Privacybeleid of de rubriek "Contact" van deze Website.

Scheidbaarheid van de Overeenkomst

Als een onderdeel of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, zal dat beschouwd worden als een onderdeel dat of bepaling die van deze Gebruiksvoorwaarden kan worden gescheiden en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. 

Voortbestaan

Alle Rubrieken blijven voortbestaan na de stopzetting van het gebruiksrecht op de Website. 

Toepasselijke wet- en regelgeving

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van [België].  Andere landen kunnen wet- en regelgeving of medische praktijken hebben die verschillen van die in [België].  De Overeenkomst en de beslechting van geschillen met betrekking tot de Overeenkomst, de Website of artikelen die u via de Website aankoopt, en niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Gebruiksvoorwaarden worden geregeld door en uitgelegd volgens de wetten van  [België], zonder kracht te verlenen aan de principes van wetsconflicten. Alle rechtsvorderingen of gerechtelijke procedures tussen de Eigenaar van de Website en uzelf met betrekking tot de Overeenkomst worden uitsluitend ingesteld voor een bevoegde rechtbank die zetelt in [België] en u gaat ermee akkoord dat u zich zult onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van die rechtbanken over de partijen.